1. Databestanden met zoekfunctie

 

1.1. Volkstelling Suriname 1921

In de Volkstelling 1921 vindt u vrijwel alle in 1921 in Suriname wonende mensen op hun huisadres bij elkaar. De meeste van deze personen zijn dus tussen ongeveer 1850 en 1921 geboren. Grote kans dat u uw ouders, grootouders of zelfs overgrootouders hierin terugvindt.
Het volledige archief van de Volkstelling 1921 is gedigitaliseerd en staat op de websites van het Nationaal Archief Suriname en het Nationaal Archief Nederland (archiefinventarisnummer 2.10.19.01). Maar verreweg de eenvoudigste manier om hierin één of meer personen te zoeken is via twee (door vrijwilligers gemaakte) indexen.
In de index op naam (Index Namenklappers genoemd) kunt u zoeken op achternaam en voorletters. Klik in het gevonden resultaat vervolgens op de koppeling ‘Scan Registratieblad’ om direct de bijbehorende registratielijst te vinden.
In de index op adres (Index Registratielijsten genoemd) kunt u vanuit het adres eveneens de bijbehorende registratielijst vinden. Klik in het gevonden resultaat op de koppeling ‘Scan’ om de registratielijst te vinden.

Index op naam: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00445
Index op adres: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00453

De registratielijst bevat alle bij de telling geregistreerde persoonsgegevens van de bewoners per huisadres, zoals naam, adres, geboortedatum en –plaats, onderlinge (familie)relaties van de bewoners en nog verschillende andere gegevens. De naam van de hoofdbewoner en het adres staan op het voorblad van de lijst, de andere gegevens staan op de vervolgbladen. De bij de zoekresultaten van de index getoonde gele of roze telkaartjes bevatten veel minder (en dan ook nog gecodeerde) informatie en zijn feitelijk overbodig geworden.
Via de website www.openarch.nl kunt u ook in de Volkstelling 1921 zoeken, maar van de registratiebladen krijgt u alleen het voorblad te zien en niet de vervolgbladen. Hierdoor heeft deze toegang feitelijk geen waarde.

 

1.2. Registers van de Burgerlijke Stand Suriname

De Surinaamse Burgerlijke Stand is op 1 juli 1828 ingevoerd. Tot 1863 werden er alleen vrije personen in geregistreerd. Mensen in slavernij werden pas na manumissie (individuele vrijlating) of na de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 in de Burgerlijke Stand opgenomen.

In de Registers van de Burgerlijke Stand worden de aangiften van geboorte, erkenning, huwelijk, echtscheiding en overlijden van alle inwoners van Suriname genoteerd. De registratie vindt plaats in de vorm van aparte, door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand opgestelde akten. De geboorte- en erkenningsakten van langer dan 100 jaar geleden zijn openbaar. Bij huwelijks- en echtscheidingsakten is de openbaarheidstermijn 75 jaar en bij overlijdensakten 50 jaar.

Op dit moment zijn er drie manieren om online naar openbare akten van de Surinaamse Burgerlijke Stand te zoeken:

Via de Database Burgerlijke Stand Suriname op de website van het Nationaal Archief Suriname:

https://nationaalarchief.sr/onderzoeken/alle-genealogie/genealogie-burgerlijke-stand/persons

In deze database kunt u op naam en met behulp van andere zoektermen naar akten zoeken. De database is door vrijwilligers via het project Historische Database Suriname Curaçao gemaakt. Op dit moment kunt u alleen naar geboorteakten van Paramaribo over de periode 1828-1921 en geboorteakten uit de districten over de periode 1828-1863 zoeken. Later zullen ook andere akten aan de database worden toegevoegd. Op de website is een zoekhulp aanwezig.

Direct in de scans van de akten op de website van het Nationaal Archief Suriname:

https://nationaalarchief.sr/onderzoeken/archives/details/SR-NA-2.10.61/path/5.3

U kunt hierin niet op naam zoeken. De akten staan in chronologische volgorde in de registers. Het gaat om de volgende reeksen:

– geboorten Paramaribo 1828 t/m 1921
– erkenningen Paramaribo 1916 t/m 1921
– huwelijken Paramaribo 1801 t/m 1921
– huwelijken districten 1860 t/m 1921
– overlijden Paramaribo 1858 t/m 1921
– overlijden districten 1845 t/m 1921
(achter de akten van Paramaribo in de periode 1828 t/m 1863 zijn ook akten uit de districten opgeborgen).

Direct in de scans van de akten op de website van het Nationaal Archief Nederland:

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.61

U kunt hierin niet op naam zoeken. De akten staan in chronologische volgorde. De akten op de website van het Nationaal Archief Nederland betreffen ook echtscheidingen en beslaan een langere periode dan de akten op de website van het Nationaal Archief Suriname. Het gaat om de volgende reeksen:

– geboorten Paramaribo 1828 t/m 1922
– erkenningen Paramaribo 1916 t/m 1922
– huwelijken Paramaribo 1801 t/m 1935
– huwelijken districten 1860 t/m 1941
– echtscheidingen Paramaribo 1916 t/m 1930
– overlijden Paramaribo 1858 t/m 1960
– overlijden districten 1845 t/m 1928
(achter de akten van Paramaribo in de periode 1828 t/m 1863 zijn ook akten uit de districten opgeborgen).


1.3. Emancipatie Suriname 1863

Dit databestand bevat de toegekende voornamen en familienamen van alle op 1 juli 1863 in Suriname vrijverklaarde slaven en de namen van hun voormalige eigenaren. Plus details over familierelaties, beroepen, religies, eigendomsverhoudingen en de zgn. tegemoetkomingsgelden voor de voormalige eigenaren. Dit databestand is gemaakt door de onderzoekers Okke ten Hove en Heinrich Helstone.

Voor meer informatie over de tegemoetkomingsgelden 1863 zie bron 2.11.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00341

 

1.4. Manumissies Suriname 1832-1863

Dit databestand bevat de toegekende voornamen en familienamen van alle tussen 1832 en 1863 in Suriname gemanumitteerde (op individuele basis vrijgelaten) slaven en de namen van hun voormalige eigenaren. Plus persoonlijke details en details over het proces van vrijlating. Dit databestand is gemaakt door de onderzoeker Okke ten Hove.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00340

 

1.5. Slavenregisters Suriname 1830-1863

Dit databestand (met achterliggende scans) bevat de (voor)namen van slaafgemaakten die tussen 1830 en 1863 in Suriname geleefd hebben en de namen van hun eigenaren. Plus gegevens over aankoop, verkoop, geboorte, overlijden en manumissie. Bij inschrijvingen vanaf 1848 is doorgaans ook de naam van de moeder vermeld. Dit databestand is gemaakt via het project Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar.
Om een bepaalde slaafgemaakte voorouder in de slavenregisters terug te kunnen vinden moet u eerst de naam van de eigenaar weten. Van tussen 1832 en 1863 vrijverklaarde slaven vindt u de toegekende familienaam en de naam van de voormalige eigenaar in het databestand Manumissies 1832-1863. Van de in 1863 bij de emancipatie vrijverklaarde slaven vindt u deze gegevens in het databestand Emancipatie Suriname en Nederlandse Antillen 1863.
Soms geeft de combinatie van voornaam en naam van de moeder (indien bekend) ook een positief zoekresultaat.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00461

 

1.6. Wiewaswie

De databestanden Emancipatie 1863, Manumissies 1832-1863 en Slavenregisters 1830-1863 zijn ook integraal onderdeel van Wiewaswie, de enorme genealogische database van het Centraal Bureau voor Genealogie en een groot aantal samenwerkende archiefinstellingen.
Om de selectie van zoekresultaten te beperken tot de Surinaamse data, moet u onder ‘uitgebreid zoeken’ bij ‘land’ kiezen voor ‘wereld’ en vervolgens bij ‘regio’ voor ‘Suriname’.

https://www.wiewaswie.nl

 

1.7. Chinese immigranten in Suriname 1853-1873

Dit databestand bevat de namen en persoonlijke gegevens van tussen 1853 en 1873 naar Suriname gekomen Chinese contractarbeiders. Dit databestand is gemaakt via het samenwerkingsverband Historische Database Suriname.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00347

 

1.8. Hindostaanse immigranten in Suriname 1873-1916

Dit databestand bevat de namen en persoonlijke gegevens van tussen 1873 en 1916 naar Suriname gekomen Hindostaanse contractarbeiders. Dit databestand is gemaakt via het samenwerkingsverband Historische Database Suriname.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00345

 

1.9. Javaanse immigranten in Suriname 1890-1939

Dit databestand bevat de namen en persoonlijke gegevens van tussen 1890 en 1939 naar Suriname gekomen Javaanse contractarbeiders. Dit databestand is gemaakt via het samenwerkingsverband Historische Database Suriname.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00346

 

1.10. Wijkregisters 1828-1847

De wijkregisters bevatten per wijk en per woonadres de namen en persoonsgegevens van alle vrije inwoners van Paramaribo. De registers zijn ingevoerd in 1828 en bijgehouden tot 1921, maar in de archieven zijn slechts 85 registers uit de jaren 1828-1847 bewaard gebleven. Alle 85 registers zijn via onderstaand overzicht toegankelijk. 

Een vakje met een nummer in het overzicht betekent dat dit register bewaard is gebleven en door u geraadpleegd kan worden. Het blauwe nummer in het vakje is de link naar de scans van het originele register op www.nationaalarchief.nl. De blauwe vermelding ‘pdf’ in het vakje is de link naar de transcriptie van dit register in pdf-vorm. Voor 74 van de in totaal 85 registers is een pdf beschikbaar (stand per 20 april 2023). De nog ontbrekende 11 pdf’s worden de komende tijd toegevoegd. 

Van de registers uit 1846 en 1847 zijn geen scans van de originele registers beschikbaar, er is alleen één totaal-pdf van alle wijken bij elkaar beschikbaar. Deze pdf is door de onderzoeker Philip Dikland samengesteld. De op dit moment nog ontbrekende pdf’s (de vakjes met een nummer, maar zonder de vermelding ‘pdf’) zullen de komende tijd geleidelijk worden toegevoegd.

Via de algemene zoekfunctie op deze website kunt u in alle pdf’s tegelijk zoeken. Per gevonden pdf kunt u met de functie control-f verder zoeken. De scan van de bijbehorende pagina in het originele register kunt u vinden via de link onder het blauwe nummer in het groene vakje. Aan de hand van de plaats in de pdf waar de door u gevonden informatie staat (vooraan, in het midden, of op het eind) kunt u ongeveer inschatten waar u de scan van de bijbehorende pagina in het originele register kunt vinden (LET OP: sommige registers zijn in omgekeerde volgorde gescand !). 

Wijk/
Jaar

A

B

C

D 1

D 2

E

F

1e BW

2e BW

1828

 

58  pdf

 

696  pdf

697

Van 1828 tot en met 1836 was Paramaribo verdeeld in 4 wijken: A, B, C en D. Wijk D bestond uit een 1e gedeelte en een 2e gedeelte.

In 1837 vond een herverdeling van Paramaribo in 8 wijken plaats: A, B, C, D, E, F, 1e Buitenwijk en 2e Buitenwijk.

Huizen/erven werden aangeduid met de letter van de wijk en het nummer van het huis/erf.

1829

 

 

 

 

 

1830

60  pdf

61
pdf

59  pdf

 

 

1831

62  pdf

63  pdf

64  pdf

 

65-A
(scans
1-272)

pdf

1832

66  pdf

67  pdf

68  pdf

 

655
pdf

1833

651  pdf

 

635  pdf

656

65-B (scans 278-507)  pdf

1834

639  pdf

 

636  pdf

637
pdf

638  pdf

1835

640  pdf

695  pdf

641  pdf

642

 

1836

643  pdf

644  pdf

 

 

 

1837

 

646  pdf

647
pdf

648  pdf

 

649
pdf

650  pdf

645  pdf

 

1838

652  pdf

653
pdf

 

654
pdf

 

657

658  pdf

660  pdf

659  pdf

1839

 

661
pdf

 

662  pdf

 

663

664  pdf

 

665  pdf

1840

 

666
pdf

 

667  pdf

 

668

669  pdf

670  pdf

 

1841

671  pdf

672  pdf

673  pdf

674  pdf

 

675

676  pdf

698  pdf

677  pdf

1842

678  pdf

679  pdf

680  pdf

681  pdf

 

682
pdf

683  pdf

 

684  pdf

1843

685

 

 

 

 

686

 

 

687  pdf

1844

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1845

688  pdf

689

690  pdf

691  pdf

 

693

694  pdf

 

692  pdf

1846

pdf

pdf

pdf

pdf

 

pdf

pdf

pdf

pdf

1847

 

 

 

 

 

 

pdf

 

 


Licentie

De informatie in de pdf’s is door de onderzoekers John Sang-Ajang, Philip Dikland, Cleo Valies en Carla Jonkers uit de originele registers overgenomen, op onderdelen aangevuld en in digitale vorm beschikbaar gesteld aan de Stichting voor Surinaamse Genealogie onder de Creative Commons Licentie Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen Internationaal 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0).

Meer informatie
Wilt u weten waarom de koppeling van de nummers aan de wijken in bovenstaand overzicht iets afwijkt van die in de inventarislijsten van het Nationaal Archief Nederland en waarom de inhoud van de registers in de tijd verschilt? Lees dan bijgevoegde notitie.

 

1.11. Gereformeerden in Suriname 1688-1792

Dit databestand bevat gegevens over doop, trouwen en begraven van leden van de ‘Nederduits Hervormde’ of ‘Nederduits Gereformeerde’ kerk in Suriname.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00342

 

1.12. Ondertrouwregister Gereformeerden in Suriname 1747-1766

Dit is de namenindex op het ondertrouwregister. Door in het zoekresultaat te klikken op de link achter ‘Scan pagina uit register’ krijgt u meteen de scan van de inschrijving van ondertrouw van deze persoon te zien.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00392

 

1.13. Boeroes en nazaten in Suriname 1845-1950

Dit databestand bevat persoons- en gezinsgegevens over de boeroes, Nederlandse immigranten en hun nakomelingen, die zich in de periode juni 1845 – januari 1853 in Suriname hebben gevestigd om daar als zelfstandige landbouwers te gaan werken. Dit databestand is gemaakt door de onderzoeker Okke ten Hove.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00343

  

1.14. Lidmaten der Evangelische Broedergemeente Suriname 1779-1828

Dit databestand bevat de namen van leden van de Evangelische Broedergemeente Suriname die in de periode 1779-1828 gedoopt zijn. Het betreft alleen op dat moment al vrije mensen, geen nog in slavernij verkerende mensen. De volgende gegevens worden vermeld: de naam of de slavennaam van de gedoopte, zijn of haar doopnaam, de datum van de doop en eventueel (indien bekend) de geboortedatum en de overlijdensdatum.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00226

 

1.15. Twee indexen op naamlijsten van ambtenaren in Suriname 1820-1828 en 1850-1918 en de bijbehorende naamlijsten

De eerste index (1820-1828) verwijst naar de naamlijsten in archiefinventarisnummer 2.10.01, archief Ministerie van Koloniën 1814-1849, inventarisnummer 3599 (wel zelf even lijstnummer en volgnummer noteren en daarmee de scan in het bestand opzoeken, want index en lijst zijn wel tot op inventarisnummer, maar niet tot op scannummer aan elkaar gelinkt).

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00284

De tweede index (1850-1918) verwijst naar de naamlijsten in archiefinventarisnummer 2.10.36.22, archief Ministerie van Kolonien, Stamboeken burgerlijke ambtenaren 1836-1936, inventarisnummers 891-899 (wel zelf even folionummer noteren en daarmee de scan in het bestand opzoeken, want index en lijst zijn wel tot op inventarisnummer, maar niet tot op scannummer aan elkaar gelinkt).

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00290

 

1.16. Zoeken in alle databestanden van het Nationaal Archief Nederland tegelijk

Het is ook mogelijk met één zoekopdracht in alle databestanden van het Nationaal Archief Nederland (door het NAN indexen genoemd) tegelijk te zoeken.

Dat gaat via onderstaande link:

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoeken?activeTab=nt_legacy

Vul de zoekterm in in het zoekveld bovenaan de pagina.

 

1.17. Slaven-, emancipatie- en manumissieregisters Curaçao, Aruba, Sint Eustatius en Berbice

Over mensen die buiten Suriname in slavernij leefden of daaruit op een bepaald moment vrijkwamen staan de volgende databestanden online:

Curaçao: Slavenregister 1839-1863 en Emancipatieregister 1863:

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00462


Curaçao:
Manumissieregister 1722-1863:

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00339


Aruba:
Slavernij en emancipatie 1840-1863:

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00479


Sint Eustatius:
Borderellen en Emancipatieregister 1862-1863:

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00476


Berbice:
Slavenregister 1818:

Link naar excel-bestand


Als u in bovenstaande databestanden de zoekterm ‘suriname’ of ‘paramaribo’ invoert krijgt u verschillende treffers. Daarnaast is het mogelijk dat andere in het databestand voorkomende personen zich later in Suriname gevestigd hebben.

Het databestand Slavenregister Berbice 1818 is gemaakt en beschikbaar gesteld door de onderzoeker Hans van Dooren.

Voor informatie over de maker(s) van de andere databestanden, eventuele openbaarheidsbeperkingen en citeerinstructies wordt verwezen naar de desbetreffende zoekhulp op de website van het Nationaal Archief Nederland.

 

1.18. De vrije mannen van Frimangron en hun erven

In een artikel in Wi Rutu jaargang 21 nummer 2 van juli 2021 heeft Henk Muntjewerff de totstandkoming van de wijk Frimangron en de persoonlijke achtergrond van de eerste bewoners beschreven. Die achtergrond was verbonden met het in 1772 opgerichte ‘Vrije Corps’, bestaande uit vrij te maken slaven. Dit corps moest de strijd aangaan met de Marrons, de binnenlandse vijand van het Surinaamse Gouvernement. De nieuw geworven leden van het corps, naar hun hoofddeksel ‘Redi Musu’ genoemd, werd ook een erf in een nieuw aan te leggen wijk aan de rand van de stad beloofd. Via AlleSurinamers.org stelt Henk Muntjewerff nu extra informatie over de bewoners, hun erven en wat er later met die erven is gebeurd, beschikbaar voor onderzoek.

Link naar het artikel van Henk Muntjewerff

Link naar het overzicht van de eerste bewoners van Frimangron

Link naar het overzicht van de bronnen die bij het bewonersoverzicht zijn gebruikt

Link naar het overzicht van de erven en hun eigenaren van 1773 tot 1885

Link naar het overzicht van de rekesten en testamenten van de vrije mannen

Link naar het overzicht van de rekesten en testamenten van de conducteurs

 

1.19. Hoofdgeldlijst 1805-1818

De lijst van hoofdgeldplichtigen kan gezien worden als een voorloper van de bevolkingsadministratie van Paramaribo. Bijgevoegd artikel, met daarin de link naar het databestand, is geschreven en gemaakt door de onderzoeker Henk Muntjewerff.

Link naar artikel in PDF.

 

1.20. Index op plantage-inventarissen 1698-1780

Deze index is gemaakt door de onderzoeker Philip Dikland.

Link naar excel-bestand.

 

1.21. Index Japanse Interneringskaarten KNIL en Marine 1942-1945.
Hierin ook verschillende mensen van Surinaamse afkomst. Zie ook de lijst van Japanse karakters, waarmee de kaarten verder ontcijferd kunnen worden.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/japanse-interneringskaarten-knil-en-marine