3. Bijzondere collecties

 

3.1. Surinaamse kranten op Delpher

Een geweldige historische bron, om op het spoor te komen van allerlei ‘live-events’ van voorouders en om hun levensverhaal verder in te kleuren. Voor de link naar de selectie van de Surinaamse kranten zie hieronder. Via de centrale zoekfuncties van Delpher kan vervolgens op naam gezocht worden, eventueel met toepassing van speciale selecties, zoals advertenties, artikelen en familieberichten.   

https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?coll=dddtitel&query=&facets%5Bspatial%5D%5B%5D=Suriname

 

3.2. Surinaamse almanakken 1789-1955

Op de website van de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (dbnl) staat een uitgebreide digitale collectie van Surinaamse Almanakken: momenteel zo’n 80 verschillende edities in full text, over de periode 1789-1955. In de loop van de tijd hadden ze verschillende namen. Een fantastische historische bron, ook voor genealogisch onderzoek. In onderstaande reeksen kunt u doorklikken naar de beschikbare edities. Per editie kan gezocht worden via de standaard zoekfunctie binnen de desbetreffende pdf-file.

De Surinaamsche Almanak en De Vraagbaak, 1819-1954 (57 edities)

De Surinaamsche Almanach, 1789-1799 (3 edities)

De Surinaamsche Staatkundige Almanach, 1793-1796 (4 edities)

De Surinaamsche Staatkundige Almanak voor den Jaare 1818 (1 editie)

Multum in Parvo, 1924-1937 (2 edities)

Almanak voor de Nederlandsche West-Indische bezittingen en de kust van Guinea, 1856-1861 (4 edities)

Adresboek van Suriname 1911 (1 editie)

De Gids. Almanak voor Suriname, 1916-1938 (6 edities)

Suriname. Jaarboekje van het letterlievend genootschap Oefening kweekt kennis, 1856-1857 (2 edities)

 

3.3. Tijdschriften Wi Rutu, OSO en (Nieuwe) West-Indische Gids

Deze drie voor Surinaamse familieonderzoekers buitengewoon interessante tijdschriften zijn de afgelopen tijd ook online beschikbaar gekomen.

Wi Rutu, Tijdschrift voor Surinaamse Genealogie
Wi Rutu bestaat sinds 2001 en wordt kosteloos toegezonden aan de donateurs van de Stichting voor Surinaamse Genealogie (SSG). Wi Rutu bevat een grote varieteit aan artikelen over wat de ‘sociale geschiedenis’ van Suriname genoemd kan worden en wordt gelezen door een publiek dat vooral geïnteresseerd is in Surinaams familie- en stamboomonderzoek. Allereerst is er bij hen natuurlijk behoefte aan informatie over hoe je zelf naar voorouders en familierelaties kunt zoeken en welke vondsten door anderen al zijn gedaan. Velen hebben daarbij de vraag: waar kwamen mijn Surinaamse voorouders oorspronkelijk vandaan en wanneer en hoe zijn zij in Suriname aangekomen? Maar ook: hoe zag het leven van die voorouders er feitelijk uit, op de plantage of in de stad? Waar woonden ze en onder welke omstandigheden? Waren ze gezond of leden ze aan ziekten? Wat was hun opleiding en beroep? Met wie gingen ze in het dagelijks leven om en zijn er concrete daden en belevenissen van hen bekend? Kortom: het gaat nooit alleen om de kale stamboom, maar ook om de bladeren en de vruchten.

Wi Rutu draagt voortdurend bouwstenen aan voor de beantwoording van al deze vragen. Voor een groot deel gebeurt dat door artikelen van donateurs van de SSG, maar ook wetenschappers en andere deskundigen van buiten de SSG hebben in Wi Rutu gepubliceerd. Onderwerpen van artikelen zijn bijvoorbeeld: familieverhalen en -geschiedenissen, beschrijvingen van zoektochten en verrassende vondsten, biografieën van individuele personen, informatie over nieuwe onderzoeksbronnen, achtergrondinformatie over een Surinaamse bevolkingsgroep of een specifieke beroepsgroep, informatie over hoe Surinaamse familienamen tot stand zijn gekomen, uitleg over juridische en technische begrippen die in een onderzoek kunnen opduiken, en nog veel meer.

De nummers van de jaargangen ouder dan 5 jaar zijn voor iedereen vrij toegankelijk op de website van de SSG. Ze kunnen online gelezen en gedownload worden. De nummers van de laatste 5 jaargangen zijn alleen toegankelijk voor donateurs van de SSG.

In de nummers die voor u toegankelijk zijn kan ook op trefwoord gezocht worden. In alle nummers tegelijk zoekt u door het trefwoord of de trefwoorden in te vullen bij de algemene zoekfunctie op de website: het vergrootglas rechtsboven op iedere pagina van de site. U krijgt dan alle nummers te zien waarin het trefwoord voorkomt. Als u meer dan één trefwoord hebt ingevuld, krijgt u alleen de nummers te zien die al deze trefwoorden bevatten. Per gevonden nummer kunt u vervolgens via ‘control-f’ (tegelijk de control-toets en de letter f op uw computer indrukken) doorzoeken op hetzelfde of een ander trefwoord.

https://www.surinaamsegenealogie.nl/publicaties/wi-rutu/wi-rutu-2001/

OSO, Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis
OSO is een begrip voor alle hedendaagse Surinaamse historici en familieonderzoekers. Tussen 1976 en 1979 werd OSO als kwartaalblad uitgegeven door de Nijmeegse belangenvereniging Wi Na Wan. In 1982 startte een nieuwe serie, nu als halfjaarlijkse uitgave van de Stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek (IBS). Het laatste nummer van OSO kwam uit in 2016.  Ook voor Surinaamse familieonderzoekers bevat OSO tal van interessante artikelen, boekbesprekingen en overzichten van uitgebrachte publicaties. Alle 35 jaargangen van de nieuwe serie, dus van 1982 tot en met 2016, zijn nu gedigitaliseerd en kunnen op de website van de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (dbnl) geraadpleegd worden. Als u op onderstaande link klikt, komt u uit op de pagina met alle toegangen tot de 35 gedigitaliseerde jaargangen. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u ook op specifieke woorden in alle teksten tegelijk zoeken (bij ‘zoeken in’ eerst ‘OSO tijdschrift’ selecteren en daarna op deze plaats de zoekterm invullen).

https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_oso001

(Nieuwe) West-Indische Gids
De West-Indische Gids verscheen voor het eerst in 1919, fuseerde in 1959 met Vox Guyanae uit Suriname en Christoffel uit Curaçao en ging daarna verder als Nieuwe West-Indische Gids/New West Indian Guide. Ook voor Surinaamse familieonderzoekers bevat het tal van belangwekkende artikelen. Het tijdschrift wordt tegenwoordig uitgegeven door uitgeverij Brill, dat er een volledig Open Access tijdschrift van gemaakt heeft. Dit betekent onder andere dat alle vanaf 1919 tot nu toe gepubliceerde artikelen online vrij beschikbaar zijn. De jaargangen staan in chronologische volgorde, van het heden naar het verleden. De artikelen kunnen los van elkaar als pdf gedownload worden. Er kan ook op trefwoord gezocht worden in titels en teksten.

https://brill.com/view/journals/nwig/nwig-overview.xml

 

3.4. Het genealogische databestand van Jan van Schaik

Dit bestand is door de erfgenamen van Jan van Schaik overgedragen aan het bestuur van de Stichting voor Surinaamse Genealogie. Zij hebben de wens geuit en daarbij de uitdrukkelijke toestemming gegeven om het bestand voor derden toegankelijk te maken.

Het bestand bevat de genealogische gegevens van 90.850 personen. Het overgrote deel van deze personen heeft een ‘Surinaamse achtergrond’. Bronvermelding vindt niet altijd plaats, waardoor het bestand een indicatief karakter heeft. Sommige van de in het bestand opgenomen personen zijn nog in leven. Ook bevat het bestand gegevens van personen waarvan de wettelijke termijn voor het openbaar maken van geboorte, huwelijk en overlijden nog niet is verstreken.

Daarom heeft het bestuur van de Stichting voor Surinaamse Genealogie besloten om het bestand niet zonder meer direct toegankelijk te maken voor derden. Zij heeft gekozen voor de constructie waarbij een belangstellende derde zijn of haar vraag kan stellen aan een door het bestuur aangewezen contactpersoon.

In dit kader heeft het bestuur Carla Jonkers bereid bevonden om deze rol van contactpersoon op zich te nemen. Zij heeft verklaard prudent met de gegevens van dit bestand om te gaan.
Haar e-mailadres is jonkerscarla@gmail.com.

 

3.5. Suriname Heritage Guide

Dit is de toegang tot de verschillende erfgoed-databestanden van Philip Dikland. Met tal van afbeeldingen en kaarten en uitgebreide historische informatie over gebieden, plantages en gebouwen. Zie ook onder Artikelen historische techniek:
– Een opstel over historische grafplaatsen in Paramaribo en districten, met een database van verspreide graven en kleine begraafplaatsen en gegevens over daar begraven personen.
– De publicatie Planga Habi Jesi (de muren hebben oren) over de geschiedenis van de volkshuisvesting in Suriname 1650-1950.
– Publicaties over beroepsgroepen als landmeters en bouwmeesters.

www.suriname-heritage-guide.com

 

3.6. Concordans Paramaribo

Met behulp van de omzettingstabellen (concordans) op deze door Henk Muntjewerff gemaakte website kunt u een oud adres in Paramaribo terugvinden in het heden en een huidig adres vertalen naar een adres in het verleden. Na de eerste huisnummering in 1782 (nummering per wijk) zijn er omnummeringen geweest in 1817 (nummering per wijk), 1837 (nummering per wijk), 1885 (nummering per wijk) en 1921 (nummering per straat). Die laatste nummering geldt tegenwoordig nog steeds, met een paar wijzigingen en uiteraard de nodige uitbreidingen.
Op de site staan ook de zgn. Huurwaardelijsten van woningen voor de jaren 1782, 1807, 1812, 1817, 1822, 1827, 1830 en 1837, waarop naast de huurwaarden ook de eigenaren van de woningen zijn vermeld. En daarnaast lijsten van transporten van onroerend goed in de periode 1783-1845, erfpachtdossiers en veilingen en diverse gedetailleerde kaarten van Paramaribo.

https://www.concordansparamaribo.info

 

3.7. Kaartencollectie Leupe

Een omvangrijke, volledig digitaal beschikbare kaartenverzameling met zeeatlassen, zee- en landkaarten (gedrukt en in manuscript) en tekeningen. Hierin ook een groot aantal historische kaarten van Suriname:

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/4.VEL/invnr/%40C~C.3~C.3.4~2982

en het supplement daarop: 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/4.VELH/invnr/%40C~C.4~C.4.3~985

 

3.8. Nationaal Archief Suriname    

Op 5 januari 2023 is de nieuwe website van het Nationaal Archief Suriname van start gegaan. Het is een ‘soft launch’, dat wil zeggen dat voorlopig alleen de scans van een beperkt aantal archieven erop zijn geplaatst. De scans van de overige archieven zullen de komende tijd geleidelijk worden toegevoegd.

https://www. nationaalarchief.sr

 

3.9. Dutch Series Guyana   

Vollledig gescande archieven van  de voormalige Nederlandse Koloniën Berbice, Essequibo en Demerara 1720-1814. Een belangrijke bron over het Guyanees-Nederlandse verleden.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.05.21

 

3.10. Stadsarchief Amsterdam

Eén van de themasites op de website is ‘Amsterdam en slavernij’.
De zoektermen ‘Suriname’ en ‘Surinamers’ bij de achiefinventarissen geven enkele honderden treffers. Sommige van de treffers betreffen geheel of gedeeltelijk gescande archieven.

https://www.amsterdam.nl/stadsarchief

 

3.11. Het Utrechts Archief

Door de zoekterm ‘Suriname’ in te voeren vindt u diverse toegangen tot  informatie over Suriname en Surinamers. Met name inventarisnummer 212-1 is interessant. Dit betreft een kopie van een deel van het archief van de Evangelische Broedergemeente in Suriname. Het archief en de inventarislijst staan niet online, maar kunnen in de leeszaal geraadpleegd worden.  

https://hetutrechtsarchief.nl

 

3.12. Stamboomsuriname

Op deze bronnensite van genealoog Denie Kasan vindt u, naast bekende koppelingen naar bronnen op andere websites, o.a. :
– lijsten van de blanke, vrije gekleurde en vrije zwarte bevolking van Suriname in 1811 (overgenomen uit de door de Engelsen in 1811 in Suriname gehouden volkstelling)
– een aantal door John Sang Ajang getranscribeerde manumissierekesten uit de periode 1816-1829
– een door John de Bye vervaardigde index op tussen 1801 en 1868 in Suriname gesloten huwelijken.

https://stamboomsuriname.wordpress.com

 

3.13. National Archives in Londen

Door in de ‘catalogue’ de zoekterm ‘Surinam’ in te voeren vindt u bijna 1.000 toegangen tot informatie over Suriname en Surinamers, o.a. over de twee perioden van Engels tussenbewind over Suriname: 1799-1802 en 1804-1816.  

https://www.nationalarchives.gov.uk

 

3.14. Unitätsarchiv in Herrnhut

Het centrale archief van de wereldwijde organisatie van de Moravische Broeders in Herrnhut (Duitsland). Hierin diverse ‘schaduwarchieven’ van Surinaamse documenten.

https://www.unitaetsarchiv.de

 

3.15. FamilySearch, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Deze website van de Mormonen is de toegang tot de grootste genealogische database ter wereld. Deze bevat echter weinig of geen gegevens over Suriname die niet ook in andere bestaande databases gevonden kunnen worden. Wel kunnen in registers van andere landen soms gegevens over Surinamers gevonden worden. Zoals bijvoorbeeld in de ‘Brazilian immigration cards 1900-1965’.

Om te kunnen zoeken op de site moet u wel eerst een (gratis) account aanmaken.

https://www.familysearch.org

 

3.16. Aldfaer

Het programma waarmee u alle door u gevonden persoonsgegevens kunt bewaren en met elkaar in verband kunt brengen. Hier gratis te downloaden.

http://www.aldfaer.net

 

3.17. Meehelpen met het maken van indexen

Via https://ugc.jayveel.nl/ kunt u meehelpen met het maken van een index op de Volkstelling 1950.

Via https://dsc.ning.com kunt u meehelpen met het maken van een database van de akten van de Burgerlijke Stand Suriname.

 

3.18. Passagierslijsten Suriname 1728-1960

Een overzichtspagina met toelichting en diverse linken naar online lijsten van aangekomen en vertrokken schepen en hun passagiers.

Link naar overzichtspagina in PDF.

 


3.19. Slavevoyages.org

De resultaten van het omvangrijke en langlopende internationale onderzoekproject naar de transatlantische slavenhandel. Bevat o.a. vier databestanden van de Transatlantische en Intra-Amerikaanse slavenhandel. Met namen van schepen en kapiteins, aantallen vervoerde slaven en havens van aankomst en vertrek. En er is een databestand met persoonlijke informatie van 91.491 Afrikanen die na 1807 aan boord van in beslag genomen slavenschepen of op slavenhandelsposten aangetroffen werden bij de Britse pogingen om de slavenhandel te bestrijden.

www.slavevoyages.org

 


3.20. Nederlands slavernijverleden

Themapagina Slavernijverleden van het Nationaal Archief Nederland, gelanceerd tijdens een internationaal symposium op 23 april 2021. Zie de eerste link.
Voor familieonderzoek zijn de zgn. Prize Papers interessant. Dit zijn door Engelse schepen tijdens de Nederlands-Engelse oorlogen in beslag genomen papieren op gekaapte Nederlandse schepen. Zie bijvoorbeeld inventarisnummer HCA30-749, waarin o.a. de administratie van plantage Geertruidenberg in Suriname. Zie de tweede link.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/slavernijverleden

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.22.24/invnr/HCA30-749/file/NL-HaNA_2.22.24_HCA30-749_10_0004

 


3.21. Catalogen EBGS

De doop- en lidmatenboeken (Catalogen) van de Evangelische Broedergemeente Suriname (EBGS) behoren tot de zeer zeldzame geschreven bronnen waarin (over langere tijd en structureel) informatie over het persoonlijk leven van in Suriname in slavernij verkerende mensen is opgetekend.

De Catalogen zijn helaas niet online beschikbaar. Een aantal ervan is door de EBGS wel getranscribeerd en in boekvorm uitgegeven in de publicatiereeks Herrnhutter Archieven Suriname. Sommige delen zijn in het Nationaal Archief Suriname en in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag raadpleegbaar. De volgende boeken zijn tot nu toe uitgegeven:

Charlottenburg A: 1784-1840
Charlottenburg B: 1841-1848
Charlottenburg C: 1848-1854
Charlottenburg D: 1780-1860 (2 delen)
Para: 1838-1890
Heerendijk A: 1828-1873
Heerendijk B: 1873-1928
Paramaribo A: 1799-1819
Paramaribo B: 1819-1836
Paramaribo C: 1837-1850
Coronie A: 1840-1860

Link naar PDF met indruk van de inhoud.

 


3.22. Shared Cemeteries

Tweetalige website van Stichting Dodenakkers over funerair erfgoed in voormalige Nederlandse koloniën, posten en fortificaties wereldwijd. In december 2020 is in samenwerking met Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname begonnen met het in kaart brengen van Suriname. Inmiddels zijn ook Japan en India beschikbaar. Later volgen de Caraïbische eilanden en het funerair erfgoed in ruim twintig andere landen.

https://sharedcemeteries.net/nl/

 


3.23. Wiki goes Caribbean

Zie Bronnen Suriname.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiproject/Wiki_goes_Caribbean

 


3.24. Erfgoedkloosterleven

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven beheert de archieven van ruim 100 Nederlandse kloostergemeenschappen. Verschillende daarvan zijn ook in Suriname actief (geweest). De zoekterm ‘suriname’ in de beeldbank levert bijvoorbeeld 352 resultaten op.

https://www.erfgoedkloosterleven.nl/zoeken/collecties-zoeken.php?mivast=1212&miadt=1212&mizig=213&miview=tbl&milang=nl&micols=1&mizk_alle=suriname

 


3.25. Atlas van plantages in Suriname 1667-1930

Online publicatie van Carel van Hest (o.a. de architect van de nieuwbouw van het NAS) met 273 pagina’s informatie over plantages.

https://www.yumpu.com/xx/document/view/68569997/atlas-van-plantages-in-suriname-1667-1930

 


3.26. Caricom Compilation Archive

Website met informatie over Zwitsers die in Suriname (en het Caraibisch gebied) iets met slavernij te maken hebben gehad. Het betreft gearchiveerd materiaal voor een landelijk onderzoek in Zwitserland naar de Zwitserse betrokkenheid bij slavernij. Suriname begint bij nummer 1.11 (met dank aan Henk Muntjewerff).

 


3.27. Vijf Surinaams-Joodse bronnen

Door Collin Nassy getranscribeerde Surinaams-Joodse bronnen op de website van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie.

https://nljewgen.org/pdf_boeken/2010_ketuboth_suriname_1701-1902.pdf

https://nljewgen.org/pdf_boeken/2010a_besnijdenissen_geboorten_suriname_1662-1866.pdf

https://nljewgen.org/pdf_boeken/2020_besnijdenissen_geboorten_suriname_1662-1866.pdf

https://nljewgen.org/pdf_boeken/2030_overleden_lidmaten_hoogduits_joodse_gemeente_suriname_voor_1777-1865.pdf

https://nljewgen.org/pdf_boeken/2040_overleden_lidmaten_hoogduits_joodse_gemeente_suriname_1777-1838.pdf

 


3.28. Immigranten uit Madeira

Een website in opbouw over een bevolkingsgroep waarover tot nog toe weinig bronnen beschikbaar waren. De site is een initiatief van Ronald Lieuw-Sjong en is te bereiken via:

https://bit.ly/3RUFbWy

Er zijn drie subpagina’s, met op dit moment de volgende inhoud:
Immigratie details: demografische gegevens van de Madeirese contractarbeiders die in 1863 en 1864 in drie boten naar Suriname zijn gekomen.
Afstammingsreeks: familienamen van de hiervoor genoemde contractarbeiders en aan hen gerelateerde nakomelingen.
Informatie pagina’s: toelichting op de inhoud van de verschillende pagina’s en koppelingen naar diverse achtergronddocumenten. Hieronder een artikel met daarin de namen en achtergrondinformatie van de in 1863 en 1864 naar Suriname gekomen immigranten.

 


3.29. West Indische Contract Arbeiders 1863-1899

Tussen 1863 en 1899 zijn vanuit verschillende Brits-West-Indische gebieden in totaal 2.512 contractarbeiders naar Suriname gekomen. Hun namen en persoonlijke gegevens zijn door Prof. Dr. H.E. Lamur, Mr. N.H.A. Boldewijn en Drs. R. Dors overgenomen uit het archief van de Agent Generaal voor de Immigratie (in het Nationaal Archief Suriname) en in 2014 in boekvorm uitgegeven.

Link naar cover, basisinformatie en index op familienamen

Het boek zelf kan worden ingezien bij het Nationaal Archief Suriname in Paramaribo en bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.